Відмінності між ІСМ, СППР і ВІС

Краще розуміння сутності поняття «виконавча інформа­ційна система» можна підсилити одночасним розглядом їх з ІСМ та СППР. Для цього спочатку ще раз наведемо визначення останніх двох видів інформаційних систем. Оскільки таких визначень у літе­ратурі наводиться багато, то зупинимося на найпоширеніших із них.

1970 року Кенневон (Kennevon) запропонував таке визначення: інформаційна система менеджменту — це організований метод забезпечення минулої, теперішньої та майбутньої інформації, що стосується внутрішніх операцій та зовнішніх відомостей. Вона підтримує планування, управління та операційні функції, поста-чаючи однорідну інформацію у правильно виділений інтервал часу для допомоги у створенні рішень.

Спраг (Sprague) та Карлсон (Carlson) визначають СППР як: основану на комп 'ютерах систему Відмінності між ІСМ, СППР і ВІС, що допомагає приймати рі­шення за умов погано структурованих проблем завдяки безпосе­реднім зв'язкам між даними та моделями аналізу.

Елементи цього визначення, звичайно, подібні до частин ви­значення ВІС. Усі ці системи розроблені з метою забезпечення релевантною інформацією за створення ключових організаційних рішень. Проте є й суттєві розбіжності.

ВІС концептуально подібні старішим ІСМ за діапазоном за­безпечення інформацією. ІСМ не має ніяких суттєвих обмежень щодо минулої, поточної та прогнозованої внутрішньої та зовніш­ньої інформації; вона також концептуально призначалася для підтримки менеджерських функцій планування, операційних дій та контролю. Головна відмінність полягає в тому, що розроблю­вані ІСМ не Відмінності між ІСМ, СППР і ВІС дали того, чого від них очікували.

Практично більшість ІСМ містила лише невеликий нарощува­ний ряд результуючих повідомлень і мала властивості надавати відповідь за запитом чи створювати запити до баз даних. Тому


інформаційні системи менеджменту часто називають системами оброблення транзакцій і за характеристиками підтримки прийнят­тя управлінських рішень вони суттєво відрізняються від типових характеристик виконавчих інформаційних систем (табл. 12.7), практично ніякої підтримки прийняття рішень, як уже раніше на цьому наголошувалося, вони наразі не забезпечують.

Що роблять менеджери та яка їм потрібна інформація — та­кож не було зрозуміло в епоху створення перших ІСМ, незважа­ючи на тодішній прогрес у галузі інформатики та Відмінності між ІСМ, СППР і ВІС зроблені від­криття. Лише невелика кількість виконавців мала спеціальні знання та досвід роботи з комп'ютером. Більшість системних розробників мала кращі технічні ніж практично-бізнесові навич­ки; мав місце значний брак досвіду щодо розроблення орієнтова­них на менеджмент додатків. Вартість та час були головними ре­сурсами. Інформаційні технології були обмеженими та дорогими; навіть на розроблення простих додатків необхідно було багато часу.

З іншого боку, СППР, що з'явилися значно пізніше ІСМ і були різними варіантами їх розвитку, набагато вужче сфокусовані на орга­нізаційні проблеми, ніж ВІС. Вони розроблені з метою забезпечення інформацією для прийняття рішень за специфічних, погано структу-


рованих Відмінності між ІСМ, СППР і ВІС умов. Інформація в них часто є результатом моделювання типу імітації чи лінійного програмування. СППР може застосовува­тися для унікальних чи рідко повторюваних випадків прийняття рі­шень (СППР на даний випадок (ad hoc)) швидше, ніж використовува­тися для регулярної підтримки. Вони можуть підтримувати тільки окремих чи кількох користувачів. Виконавці вищого рівня рідко ви­користовують СППР систематично. Вони можуть використовувати їх епізодично за допомогою своїх підлеглих, або надавати інформацію підлеглим для роботи з СППР. Найчастіше СППР використовує пер­сонал для задоволення інформаційних потреб виконавців.Проте в багатьох сучасних ВІС реалізовані функції СППР як складової частини всієї системи навіть у Відмінності між ІСМ, СППР і ВІС тому разі, коли тради­ційна СППР не може використовуватися безпосередньо старши­ми виконавцями. Включення можливостей СППР до ВІС робить легшим процес отримання результатів аналізу.

Узагальнене порівняння можливостей і характеристик інфор­маційних систем менеджменту, систем підтримки прийняття рі­шень і виконавчих інформаційних систем подано в табл. 12.8. Подібності та розбіжності між ними є важливими для розуміння, проектування та розвитку ВІС.

Таблиця 12.8


documentazbospd.html
documentazbozzl.html
documentazbphjt.html
documentazbpoub.html
documentazbpwej.html
Документ Відмінності між ІСМ, СППР і ВІС