Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с.

5. Административное право: Учебник /Под ред. Л.Л. Попова. – М., 2002. – 697с.

6. Административноє право зарубежних стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М., 2003. – 464 с.

7. Административное право. Общая и особенная части. Под ред. Коренева А.П. – М., 1986. – 487с.

8. Адміністративна реформа в Україні: документи і матеріали // Український правовий часопис. -Вип. 4. - 1999.

9. Адміністративне право України / За ред. Ю.П. Битяка.- Харків: «Право».- 2000.-520с.

10. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина /Ред. Колегія: В.Б. Аверянов (голова). – К., 2004. – 584с.

11. Адміністративне право: Підручник / За ред. проф. Коломоєць Т.О. – К.: Істина.

12. Адміністративне право України: Підручник За заг. ред. С Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с..В. Ківалова. – Одеса, 2003. – 893с.

13. Адміністративне право: Навч.-метод, посіб. для студ. юрид. ф-ту / Т.О. Коломієць / Запоріз. держ. ун-т. Юрид. ф-т. Каф. конституц. та адм. права. - Запоріжжя, 2001. - с. 208.

14. Адміністративний процес: Навчальний посібник /За заг. ред. д.ю.н., професора І.П. Голосніченка. К., - 2003. – 256 с.

15. Бандурка О.М., Тишенко М.М, Адміністративний процес: підручник для ВНЗ. К., 2002. – 288с.

16. Бахрах Д.Н. Административные право. Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 368с.

17. Бачун О., Головань О. Повернення до питання компетенції адміністративних судів // Юридичний вісник України. – 2007. – 9. – С. 33.

18. Берлач А. І. Адміністративне право України: Навч. посіб­ник для дист. навч Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с.. — К.: Ун-т «Україна», 2005.

19. Битяк Ю.П. Адміністративне право України. Х., - 2000. – 520с.

20. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины. – Харьков: Одиссей, 1999. -224 с.

21. Битяк Ю. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу // Право України. – 2006. - № 5. – С. 22.

22. Біленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. Посібн. – К., 2004. – 176 с.

23. Бородін І. Л. Адміністративна юрисдикція: Монографія. К.: Істина, 2007. – 160 с.

24. Васильєв А.С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. – Х., 2003. – 288 с.

25. Ващенко С.В., поліщук Г.В. Адміністративно відповідальність. – Запоріжжя, - 2001, - 142с.

26. Виконавча влада і адміністративне право /за заг.ред. В.Б. Аверянова. – К., 2002. – 668с.

27. Воронов А.В. Проблемы теории административного права: сравнительно-правовое исследование. – СПб., 2001.- 220с Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с..

28. Галаган И.А. Административная ответственность (материальное право). – Воронеж, 1988. – 184 с.

29. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. Посібник. Тернопіль, 2004. – 579 с.

30. Голосніченко І. Попереднє адміністративне розслідування, як стадія провадження в справах про адміністративні проступки // Право України. – 2002. - № 2 – С.-27.

31. Голосніченко І.П., Коліушко І.Б. До проблеми розмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду / Право України. - 2001. - № 3 . – С.39.

32. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф.Адміністративний процес: Навчальний посібник /За заг. ред. Доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. – К., 2003. – 256 с.

33. Гончарук С.Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К., 2000.

34. Гуржій Т. Адміністративно-процесуальні функції: концептуальні засади детермінації // Право України. – 2006. - № 11. – С Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с.. 15.35. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне правоУкраїни: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

36. Демський С.Е.,. Демський Е.Ф, Гіжевський В.К. Законодавство України про адміністративну відповідальність. Збірник нормативних актів. - К.: «Юрінком-Інтер», 2003

37. Державне управління: Навч. посіб. /А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. — К., 2003. — 343 с.

38. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. К. - 2003. - 384с.

39. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 року № 1975-12 // ВВР від 14.04.1992 р., № 15, стаття 188.

40. Закон України «Про біженців та осіб, що потребують додаткового чи тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI // Урядовий кур'єр від 16.08.2011 р., № 149.

41. Закон Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с. України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. № 606-14 // ВВР від 18.06. 1999 р., № 24, стаття 207.

42. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III // ВВР, 2002, № 20, ст.134.

43. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // ВВР від 19.06. 1998 р., № 25, стаття 146.

44. Закон України «Про військовий обов'язок та військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-12 // ВВР від 07.07. 1992 р., № 27, стаття 385.

45. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. № 2235-3 // ВВР від 30.03.2001 р., № 13, стаття 65.

46. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII // ВВР від 28.12.1993 р., № 52, стаття 490.

47. Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI // ВВР від 23.01. 2012 р., № 4, стор. 9, стаття 115.

48. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV // ВВР від 16.07. 1999 р., № 28, стаття 230.

49. Закон України «Про заходи протидії незаконному Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с. обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зложиванню ними» від 15.02.1995 р. № 62-95-ВР // ВВР від 07.03.1995 р., № 10, стаття 62.

50. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96 – ВР // ВВР від 19.11. 1996 р., № 47, стаття 256.

51. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 № 1908-III // ВВР від 20.10. 2000 р., № 42, стаття 348.

52. Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 № 2491-III // ВВР від 12.10. 2001 р., № 41, стаття 197.

53. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від Закон вiд 07.10.2010 № 2591-VI// ВВР від 04.03. 2011 р., № 9, стор. 429, стаття 58.

54. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV // ВВР від 28.05. 1999 р., № 20, стаття 190.

55. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280-97-ВР // ВВР від 25.06. 1997 р., № 24, стаття 170.

56. Закон України «Про об Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с.'єднання громадян» від 16.06.1992 р. № 2460-12 // ВВР від 25.08. 1992 р., № 34, стаття 504.

57. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII // ВВР від 20.08. 1991 р., № 34, стаття 451.

58. Закон України «Про політичні партії» від 05.04.2001 № 2365-III // ВВР від 08.06. 2001 р., № 23, стаття 118.

59. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 06.04.2000 № 1647-III // ВВР від 14.07. 2000 р., № 28, стаття 224.

60. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 № 1550-III // ВВР від 09.06. 2000 р., № 23, стаття 176.

61. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI // Урядовий кур'єр від 09.11.2011 р., № 208.

62. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. № 987-12 // ВВР від 18.06. 1991 р., № 25, стаття 283.

63. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229-12 // ВВР від 07.07. 1992 р., № 27, стаття 382.

64. Закон України Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с. «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III // ВВР від 17.08. 2001 р., № 33, стаття 175.

65. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» вiд 17.03.2011 № 3166-V//ВВР від 23.09. 2011 р., № 38, стор. 1696, стаття 385.

66. Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Міністрів України// Право України. – 2006. - № 6. – С. 8

67. Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових політико-правових умовах // Право України. – 2006. - № 8. – С. 3.

68. Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової регламентації в умовах правової реформи // Право України. – 2006. - № 4. – С. 11.

69. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Одеса, 2002.- 312 с.

70. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон вiд 06.07.2005 № 2747-IV // ВВР. – 2005. - № 35-37. Ст. 446.

71. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. – 1984. – Додаток до № 51. - Ст. 446.

72. Кодекс Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с. Украины об административных правонарушениях. Научно-практический коментарий – Х,- 2002, – 1040с.

73. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»: науково- практичний коментарій / изд.3-тье, под редакцій Василева А.С/- Х: ”Одисей”, 2002. – 1040 с.

74. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі // Право України. - 2002. - № 4. - С. 17-21., - 172с.

75. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

76. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

77. Конопльов В. Специфіка процесу прийняття управлінських рішень у адміністративній діяльності органів внутрішніх справ // Право України. – 2006. - № 7. – С. 27.

78. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с. змінами від 8 грудня 2004 р.: Офіц. видання (ст. 62, 76, 81, 126). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.

79. Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги // Право України. – 2006. - № 3. – С. 12.

80. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.

81. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура //Право України 2003. - №2. – 22-25 – 164 с.

82. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Мо­нографія. — К.: Атіка, 2005.

83. Кузьменко О.В. Неюрисдикційні провадження. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В.Л. Ортинський. - Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАНС України – Вип 3. -2002. -318 с.

84. Лаврінчук І. Особливості правового регулювання проходження державної служби. // Право Ук­раїни Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с..- № 3,- 2000.

85. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге. – К.: 2003, - 576 с.

86. Матіос А. Зміст та сутність адміністративної відповідальності// Право України. – 2006. - № 2. – С. 9.

87. Микитюк М. Запобіжні заходи дорожньо-патрульної служби: основні аспекти проблеми // Право України. – 2006. - № 2. – С. 14.

88. Молдован В. Питання компетенції адміністративних судів першої інстанції // Юридичний вісник України. – 2007 – № 3. – С. 24.

89. Нижник Н.Р. Государственно-управленчискиє отношения в демократическом обществе. – К., 1995. – 207 с.

90. Новіков В.В., Чистоклєтов Л.Г., Федоров М.П. Адміністративне право- Львів, 2001.- За ред. О.І. Остапенко.

91. Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с..

92. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік / За заг. ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. — К.: Конус-Ю, 2006.

93. Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.В. Адміністративне право: Навч. пос. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 536 с.

94. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія: соціально правовий феномен і проблеми розвитку. – Львів, 1995. – 312с.

95. Остапенко О.І. Кваліфікація адміністративних правопорушень.- Львів, 2000.

96. Перепелюк В.Г «Адміністративний процес» – Чернівці : Рута, 2001 – 316 с.

97. Перепелюк В.Г. Адміністратвний процес. Загальна частина. Навчальний посібник. 2-ге видання, змінене і доповнене. – К., 2004. – 368с.

98. Рогожин А., Цвік М. Правовий статус глави Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с. держави. // Право України. - № 7.- 2000. – С. 13.

99. Солоненко О.М. Делеговані повноваження органів державиої влади у структурі компетенції суб'єктів місцевого самоврядування. // Науковий вісник НАВС України. - № 3. - 2000 р.

100. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право. - СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург). 2002. - 474 с.

101. Старилов Ю.Н. Административная юстиція. Теорія, история, перспективы. – М., 2001. – 304 с.

102. Стахурський М.Ф. Адміністративно процесуальне законодавство потребує оновлення // Право України. – 2001. - № 10. - С.49-51.

103. Стефанюк B.C. Запровадження адміністративних судів у контексті судово-правової реформи в Україні / Адміністративне судочинство в Україні: Книга перша. Адміністративно-процесуальний кодекс України (проект). Реформа судів. — Х., 2002.

104. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Х., 2003. – 464 с.


documentazbamtt.html
documentazbaueb.html
documentazbbboj.html
documentazbbiyr.html
documentazbbqiz.html
Документ Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с.